Samenvatting Jummah Khutbah 31 mei 2024

Wat kunnen we doen in de eerste tien dagen van Zul-Hidjjah:

Alle lof zij Allah (subhanahu wa ta’ala), de heer der werelden; wij prijzen hem en smeken zijn hulp en vergiffenis; wij geloven in hem en stellen geheel onze vertrouwen op hem; wij smeken Allah’s bescherming tegen het kwaad in ons zelf en de kwade gevolgen van onze daden. Wie Allah recht leidt kan door niemand misleid worden en wie hij laat om te dwalen kan door niemand  geleid worden.

Ik getuig dat er geen ander god is behalve Allah (subhanahu wa ta’ala); Hij is enig zonder genoten; er is geen gelijk aan Hem; geen gelijkenis van Hem; geen zoon heeft Hij en er is niets dat op Hem lijkt. En ik getuig dat onze leider, onze profeet, Muhammad Mustafa (salallahu alayhi wa salam) de knecht is van Allah en zijn ware boodschapper. Hij was gezonden naar de gehele mensheid (in het bijzonder) en naar de gehele schepping (in het algemeen), als aankondiger van een blijde boodschap en als waarschuwer alvoor de dag des oordeels.

Wie gehoorzaam is aan de boodschapper van Allah, is reeds gehoorzaam aan Allah, en wie opstandig en ongehoorzaam is aan Allah en zijn boodschapper doet niemand kwaad dan zichzelve, en kan Allah niet eens in het geringste kwaad doen.

Moge de vrede, zegeningen en salutaties van Allah met hem zijn. En met zijn vrome en pure nakomelingen en zijn schitterende metgezellen. En allen die in hun voetsporen volgen in al het goede tot op de laatste dag; en veel meer salutaties hierna. (ammaa ba’d):

O dienaren van Allah (subhanahu wa ta’ala)! Vreest Allah en wees voorzichtig met uw plicht jegens Allah; jegens zijn geboden en verboden; en ik adviseer jullie en mezelf om godvrezend te zijn jegens Allah – de heer van macht en majesteit; want voorwaar! Allah heeft bepaalde zaken bevolen, doe ze dan; en hij heeft bepaalde zaken verboden, laat ze dan.

En Allah (subhanahu wa ta’ala) heeft gesproken in zijn eeuwig woord, de glorieuze Qur’an, in surah al-Hadj (22) vers 36:

(36) En de kamelen (om te offeren) hebben wij voor jullie gemaakt als behorend tot de gewijde tekenen van Allah, daarin is goeds voor jullie. Spreekt daarom de naam van Allah over hen uit als zij in rijen staan. En wanneer zij op hun zij vallen, eet dan van hen en voedt wie daar nederig om vraagt en de bedelaar. Zo hebben wij hen aan jullie dienstbaar gemaakt. Zodat jullie hopelijk dank baar zullen zijn.

Geachte broeders en zusters!

Straks begint de heilige maand Zul-Hidjjah met de eerste tien dagen als de beste eerste tien dagen van een maand. Het hoogtepunt is het offer van Ibrahim (alayhi salaam) van zijn geliefde zoon Ismail (alayhi salaam).  

Niemand gaf grotere offers aan Allah dan Ibrahim (alayhi salaam). Hij offerde zichzelf (→ in het vuur van Nimrod). Hij offerde zijn vrouw Hadjira (alayhi salaam, in de woestijn achtergelaten). Hij offerde zijn enige zoon Ismail (alayhi salaam, op het altaar van het slacht-offer). Dat was, in feite, het altaar van het grootste: de liefde voor Allah (subhanahu wa ta’ala)! Nooit heeft een mens een soortgelijk offer aan Allah, de almachtige schepper van hemel en aarde, opgedragen als Ibrahim (alayhi salaam). En daarom verdient hij de titel ook: “galielullah” (de boezem-vriend van Allah (djalla djalaaluh wa ‘amma nawaaluh!).

Deze tien dagen van Zul-Hidjjah omvatten de yaum Arafaat waarop Allah (subhanahu wa ta’ala) zijn godsdienst perfectioneerde.

Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt in surah al-Ma’idah (5) vers 3:

Heden heb ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, mijn gunst aan u volbracht en voor u de islām als uw godsdienst gekozen.

Vasten op deze dag zal de zonden van twee jaar uitwissen. Ook yaum al-Nahar [de dag van het offer]; de geweldigste dag van het jaar en de grootste dag van de hadj, die de daden van aanbidding combineert op een manier die anders is dan elke andere dag. Deze tien dagen omvatten de dagen van opoffering en van de hadj (bedevaart).

Let wel op de volgende 9 (*) punten en begrippen:

*1: Yaum Arafah: deze 10 dagen bevatten de dag van Arafah, de dag waarop de deen islam werd voltooid. Vasten op deze dag geeft kwijtschelding van zonden voor twee jaren.

*2 Yaum Nahr: de dag van het slachten van de offerbeesten. Deze dag is de grootste dag van het jaar en bevat toegewijde handelingen anders dan alle andere dagen. Deze 10 dagen bevatten dus de dag van Arafah en de dag van het offer alsook de bedevaart.

*3 Let op regels: degene die een offer wil doen, moet vanaf de eerste dag stoppen met nagel en haar knippen of iets van het huid verwijderen tot na het offer is gedaan. Want de profeet (salallahu alayhi wa salam) heeft gezegd: “wanneer een van jullie de nieuwe maan van Zul-Hidjjah heeft gezien en is voornemens een offer te doen, dan moet die stoppen met het knippen van haren en nagels tot na het offer is gedaan.” [hadith van Ahmad en Muslim]. Alhoewel, als iemand willens en wetens deze handelingen toch pleegt, dan moet die hiervoor vergiffenis van Allah (subhanahu wa ta’ala) vragen en je hoeft geen extra dier te slachten als een boete. En zijn offer wordt geaccepteerd. Alweer, als iemand noodzakelijkwijs een nagel moet knippen of wat haar moet verwijderen, dan is er geen probleem daarmee. De wijsheid wat erachter schuilt in deze handelingen is dat de persoon in zekere mate handelingen pleegt net zoals de pelgrim.

*4 Vasten: Volgens een hadith overgeleverd door Haniedah bin Khalid, van Ummul-Mominien Hafsah (radi allahu anha).  

*5 Takbier, tahmied en tahliel: Het is de sunnah [traditie] van de profeet (salallahu alayhi wa salam) om the takbier (Allahu akbar) veelvuldig te zeggen, de tahmied (al-hamdulillah) en de tahliel (laa ilaaha illallah) luid op te zeggen, alsook de tasbieh (soebhaan Allah) gedurende de eerste tien dagen van Zul-Hidjjah. De derde kalimah moet door de mannen in luide stem gesproken worden en door vrouwen in zachte stem.

*6 Recitatie: reciteer de tamheed/tahleel/takbir/tasbih tijdens de eerste tien dagen van Zul-Hadj.

*7 Talbiyah: de talbiyah is het antwoord van de pelgrim op de oproep van Ibrahim (alayhi salaam) voor de bedevaart (al-Hadj).

*8 Udhiyah: het betekent het slachten van het dier als een offer aan Allah (subhanahu wa ta’ala). Dit is de grootste ibadah van deze dag. Vanaf na de salaatul Eid tot aan zonsondergang van de 13e  Zul-Hijjah (vier offer dagen).

*9 Tadabbur: denk aan de grootsheid van het offer van Ibrahim (alayhi salaam). En de symboliek die het voor ons met zich meebrengt.

Verder zijn er vier zaken waarin de heilige profeet (salallahu alayhi wa salam) nooit verzuimd heeft om te doen:

(1)-het vasten op Ashura;

(2)-het vasten gedurende de tien dagen;

(3)-het vasten van de drie witte dagen in elke maand;

(4)-twee rak’aat alvoor de fard salaat van fadjr”.

De moslim moet in deze dagen zoveel mogelijk in een staat van berouw verkeren en zoveel mogelijk vasten. Het is sunnah te vasten de eerste negen dagen van Zul-Hadj en de tiende dag tot het slachten. De heilige profeet (salallahu alayhi wa salam) had de gewoonte om te vasten de donderdagen en maandagen, de dag van Ashura en de drie middelste dagen van elke maand (an-Nisaa’ie,  sunan Abu Dawud). 

Overgeleverd van Abu Hurayrah (radi allahu anhu) dat de profeet (salallahu alayhi wa salam) zei:

“er zijn geen dagen meer geliefd door Allah om Hem te aanbidden dan de tien dagen van Dhul-Hidjjah, waarvan het vasten van elke dag daarvan gelijk is aan het vasten van een jaar, en het bidden van elke nacht daarvan gelijk is aan het bidden in de nacht van Qadr”.

Overgeleverd door al-Tirmidhi, ibn Majah en al-Bayhaqi:

Iemand maakte een opmerking, of stelde de vraag: “o boodschapper van Allah, zelfs niet jihaad op het pad van Allah?” En de profeet zei: “ja, zelfs niet jihaad op het pad van Allah; behalve iemand die alles weggeeft en sterft daarin voor Allah”.

Volgens sommige geleerden zijn de laatste toen nachten van Ramadan de heiligste tien nachten van het jaar. Terwijl de eerste tien dagen van Zul-Hidjjah de heiligste tien dagen van het jaar zijn.

Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt in surah al-Hadj (22) vers 36-37:

(36) En de kamelen (om te offeren) hebben wij voor jullie gemaakt als behorend tot de gewijde tekenen van Allah, daarin is goeds voor jullie. Spreekt daarom de naam van Allah over hen uit als zij in rijen staan. En wanneer zij op hun zij vallen, eet dan van hen en voedt wie daar nederig om vraagt en de bedelaar. Zo hebben wij hen aan jullie dienstbaar (onderworpen) gemaakt. Zodat jullie hopelijk dankbaar zullen zijn.

(37) Het is niet hun vlees en niet hun bloed dat Allah bereikt, maar wat hem bereikt is de vroomheid van jullie. Zo heeft hij hen aan jullie dienstbaar (onderworpen) gemaakt, opdat jullie Allah verheerlijken omdat hij jullie leidde. En breng verheugende tijdingen aan de weldoeners.

De woorden van de takbier zijn als volgt:

Allahu akbar- allahu akbar- allahu akbar- laa ilaaha

Illallahu wallahu akbar,  allahu akbar wa lillahilhamd

Hadith:

“Al mijn volgelingen gaan naar het paradijs behalve zij die weigeren“. Er werd gevraagd: “wie weigert, o boodschapper van Allah?” De heilige profeet antwoordde: “wie mij gehoorzaamt gaat naar het paradijs, maar wie mij ongehoorzaam is, heeft geweigerd!”

Wat  betreft de bedevaart, bedenkt dat de Qurbani (het slachten van een beest) een offering is als symbool van je eigen opoffering van jezelf aan Allah (subhanahu wa ta’ala). Het is het hoogtepunt in het hele gebeuren van de bedevaart. Qurbani betekent de nabijheid zoeken van Allah (subhanahu wa ta’ala). Het komt helemaal op het einde. En het beste komt als laatste. Zoals Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt:

“En het laatste (hiernamaals) is beter voor jou dan het voorafgaande (het heden).”

Moge Allah onze broeders en zusters in Gaza en overal ter wereld die in marteling en ellende verkeren hen compenseren met algehele vergiffenis en shahadah. Alsook voor iedere gelovige die geduldig heeft volgehouden in deze wereld omwille van Allah (subhanahu wa ta’ala). Ameen – yaa rabbal-aalemien.