Samenvatting jummah khutbah 7 juni 2024

Het offerfeest en de geest van het offer:

Alle lof zij Allah (subhanahu wa ta’ala), de heer der werelden; wij prijzen hem en smeken zijn hulp en vergiffenis; wij geloven in hem en stellen geheel onze vertrouwen op hem; wij smeken Allah’s bescherming tegen het kwaad in ons zelf en de kwade gevolgen van onze daden. Wie Allah recht leidt kan door niemand misleid worden en wie hij laat om te dwalen kan door niemand  geleid worden.

Ik getuig dat er geen ander god is behalve Allah (subhanahu wa ta’ala); Hij is enig zonder genoten; er is geen gelijk aan Hem; geen gelijkenis van Hem; geen zoon heeft Hij en er is niets dat op Hem lijkt. En ik getuig dat onze leider, onze profeet, Muhammad Mustafa (salallahu alayhi wa salam) de knecht is van Allah en zijn ware boodschapper. Hij was gezonden naar de gehele mensheid (in het bijzonder) en naar de gehele schepping (in het algemeen), als aankondiger van een blijde boodschap en als waarschuwer alvoor de dag des oordeels.

Wie gehoorzaam is aan de boodschapper van Allah, is reeds gehoorzaam aan Allah, en wie opstandig en ongehoorzaam is aan Allah en zijn boodschapper doet niemand kwaad dan zichzelve, en kan Allah niet eens in het geringste kwaad doen.

Moge de vrede, zegeningen en salutaties van Allah met hem zijn. En met zijn vrome en pure nakomelingen en zijn schitterende metgezellen. En allen die in hun voetsporen volgen in al het goede tot op de laatste dag; en veel meer salutaties hierna. (ammaa ba’d):

O dienaren van Allah (subhanahu wa ta’ala)! Vreest Allah en wees voorzichtig met uw plicht jegens Allah; jegens zijn geboden en verboden; en ik adviseer jullie en mezelf om godvrezend te zijn jegens Allah – de heer van macht en majesteit; want voorwaar! Allah heeft bepaalde zaken bevolen, doe ze dan; en hij heeft bepaalde zaken verboden, laat ze dan.

Geachte broeders en zusters!

Allereerst, moge Allah (subhanahu wa ta’ala) de Hadj van onze broeders en zusters accepteren alsook onze offeringen in de symbolische slachting van de offerdieren.

En Allah (subhanahu wa ta’ala) heeft gesproken in zijn eeuwige woord, de glorieuze Qur’an, insurah al-Hadj (vers 34):

(34..) Voor elke gemeenschap heeft Allah hun rituelen (godsdienst gebruiken) vastgesteld. En voor iedere gemeenschap hebben wij godsdienstige gebruiken vastgesteld, opdat zij de naam van Allah zullen uitspreken over het vee, waarmee hij hen voor zien heeft.

Islam is door de eeuwen heen. Nu is het de tijd van de ummat van Muhammad (salallahu alayhi wa salam). En ter bevestiging zegt Allah:

(..34) En jullie god is een enige god; geven jullie je daarom aan hem over [onderwerp je dus aan hem]. En geef goede nieuws aan de “mugbitien” (aan hen die zich nederig tonen).

Maar Allah (subhanahu wa ta’ala) legt zelf uit wie de “mugbitien” zijn:

(1)-degenen die, wanneer Allah wordt vermeld, hun harten trillen met vrees, en

(2)-die geduldig volharden over hun beproevingen, en

(3)-die regelmatig bidden [hun gebed onderhouden], en

(4)-die spenderen van wat Wij hen hebben voorzien.

Want in het volgende verzen zegt Allah (subhanahu wa ta’ala):

(35) Degenen die, wanneer de naam van Allah genoemd wordt, hun harten trillen en die geduldig doorstaan wat hen overkomt en die de salaat onderhouden en die aalmoezen geven van dat waarmee Wij hen voorzien hebben.

(36) En de kamelen (om te offeren) hebben wij voor jullie gemaakt als behorend tot de gewijde tekenen van Allah, daarin is goeds voor jullie. Spreekt daarom de naam van Allah over hen als zij in rijen staan (om geslacht te worden). En wanneer zij op hun zijen vallen, eet dan van hen en voedt degenen die behoeftig zijn, en degenen die vragen. Zo hebben wij hen aan jullie onderworpen, zodat jullie dankbaar zullen zijn.

(37) Het is niet hun vlees en niet hun bloed dat Allah bereikt, maar wat hem bereikt is de vroomheid/rechtschapenheid van jullie. Zo heeft hij hen aan jullie onderworpen opdat jullie Allah verheerlijken omdat hij jullie leidde. En breng blijde tijdingen aan de weldoeners.

Beste broeders en zusters,

De beste en meest belangrijke handeling van deze dag is het slachten van de dieren. Met een hart van volle overgave en liefde voor Allah! Zorg ervoor dat je goed leeft met je medemens en een goede houding hebt jegens Allah (subhanahu wa ta’ala). Weest ervan bewust dat Allah je ten alle tijden ziet!

Hadieth:

De boodschapper van Allah (salallahu alayhi wa salam), rekende de eerste tien van Zul-Hidjjah tot de meest gezegende dagen [van het jaar]. En de boodschapper van Allah drong erop aan om ervan te profiteren met goede daden en zelfbeheersing (jihadun-nafs].

Laat ons proberen om  betere versies van onszelf te maken door Allah extra veelvuldig te gedenken (zikr). Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt zelf:

En gedenk Allah overvloedig. Opdat je voorspoedig moge zijn.

Falaah is het doel van de mo’min (gelovige) en speciale tijden heeft Allah voor ons gemaakt zodat we makkelijk grote succes sen kunnen boeken. Er zijn obstakels op het pad, zoals de satan en de nafs. De satan is de gezworen vijand van de mens en de nafs houden niet van de wet. Wanneer je Allah veelvuldig gedenkt wordt je hart belicht en wordt het een sterke heerser in je wezen. Dan heb je de kracht om van haraam af te blijven door de nafs onder dwang te houden waardoor je gaat stijgen in spiritualiteit. 

Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt:

(40) wat betreft hem die vreest voor zijn heer te staan, en die zijn nafs van begeerten weerhoudt,

(41) dan zal het paradijs  zijn verblijf zijn.

Ibrahim (alayhi salaam) = een godzoeker

Ibrahim (alayhi salaam) = toonbeeld van gehoorzaamheid

Ibrahim (alayhi salaam) = toonbeeld van godsliefde

Tot slot. Moge Allah onze broeders en zusters in Gaza en overal ter wereld, die in marteling en ellende verkeren, hen compenseren met algehele vergiffenis en shahadah. Als ook voor iedere gelovige die geduldig heeft volgehouden in deze wereld omwille van Allah (subhanahu wa ta’ala). Ameen – yaa rabbal-aalemien.