Samenvatting Jummah Khutbah 16-6-2023

The tien dagen van Zul-Hidjjah:

En de offerkamelen hebben wij voor jullie gemaakt als behorend tot de gewijde tekenen van Allah (subhanahu wa ta’ala), daarin is goeds voor jullie. Spreekt daarom de naam van Allah (subhanahu wa ta’ala) uit over hen als zij in rijen staan. En wanneer zij op hun zij vallen, eet dan van hen en voed de behoeftigen en de bedelaar. Zo hebben wij hen aan jullie onderworpen (dienstbaar gemaakt). Zodat jullie hopelijk dankbaar zullen zijn. (36)

Straks begint de heilige maand Zul-Hidjjah met de eerste 10 dagen als de beste eerste 10 dagen van een maand in het jaar. De hoogtepunt is het offer van Ibrahim (alayhi salaam) van zijn geliefde zoon Ismail (alayhi salaam), Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt:

[101]-dus gaven we hem goede tijdingen van een verdraagzame jongen.  [102] – en toen  hij met hem de leeftijd van onderscheiding bereikte, zei hij: “o mijn zoon, ik zie inderdaad in een droom dat ik jou offer, dus zie, wat je denkt.” hij zei: “o mijn vader, doe wat u geboden wordt. U zult mij, met Allah’s wil (subhanahu wa ta’ala), onder de geduldigen/standvastigen  vinden.” [103] – en toen zij zich beiden hadden onderworpen en hij hem op zijn voorhoofd had neergelegd, [104] – en wij riepen hem aan: “o Abraham!  [105]-je hebt het visioen reeds vervuld.” inderdaad! Zo belonen we de goeddoeners. [106]-inderdaad! Dit was het duidelijke beproefing.  [107] – en we hebben hem vrijgekocht met een groot offer,  [108] – en we hebben hem een goede vermelding nagelaten onder latere generaties: [109]-“vrede over Abraham.” [110]-inderdaad! Zo belonen we de goeddoeners. ]111]-inderdaad, hij was van onze gelovige dienaren.

Niemand gaf grotere offers aan Allah (subhanahu wa ta’ala) dan Ibrahim (alayhi salaam). Hij offerde zichzelf (→ in het vuur van nimrod); hij offerde zijn vrouw Hadjira (radi allahu anha)(→in de woestijn); hij offerde zijn enige zoon ismail (alayhi salaam) (→ op het altaar van het slacht-offer). Dat was, in feite, het altaar van de grootste liefde: de liefde voor Allah (subhanahu wa ta’ala)!

In deze 10 dagen van zul-hidjjah valt de yaum Arafah waarop Allah (subhanahu wa ta’ala) zijn godsdienst perfectioneert.

Heden heb ik voor u, uw “deen” vervolmaakt, mijn gunst aan u voltooid en de islam voor u als “deen” gekozen.

Het is de grootste dag van het islamitische jaar ten opzichte van het vasten.

“vasten op de dag van Arafah zal de zonden van 2 jaar uitwissen, het afgelopen en het komende jaar.” (muslim).  

Vasten is een van de meest gunstige daden van aanbidding voor Allah (subhanahu wa ta’ala). Vasten op de dag van Arafah is een andere kans voor ons om na te denken/mediteren en nabijheid te krijgen tot Allah (subhanahu wa ta’ala) zonder enige wereldse afleiding.

Ook yaum al-Nahr [de dag van het offer]; de mooiste [geweldigste] dag van het jaar en de grootste dag van de hadj, die de daden van aanbidding combineert op een manier die anders is dan elke andere dag. Deze tien dagen omvatten de dagen van opoffering en van de Hadj (bedevaart).

Let op de volgende begrippen:

 • Yaum Arafah: deze 10 dagen bevatten de dag van Arafah, de dag waarop de deen islam werd voltooid. Vasten op deze dag geeft kwijtschelding van zonden voor twee jaren.
 • Yaum Nahr: de dag van het slachten van de offerbeesten. Deze dag is de grootste dag van het jaar en bevat toegewijde handelingen anders dan alle andere dagen. Deze 10 dagen bevatten dus de dag van Arafah en de dag van het offer alsook de bedevaart.
 • Let op: degene die een offer wil doen moet vanaf de eerste dag stoppen met nagel en haar knippen, of iets van het huid verwijderen tot na het offer is gedaan; want de profeet (salallahu alayhi wa salam) heeft gezegd: “wanneer een van jullie de nieuwe maan van Zul-Hidjjah heeft gezien en voornemens is een slacht-offer te doen, dan moet die stoppen met het knippen van z’n haren en nagels tot na het offer is gedaan.” [hadith van Ahmad & Muslim].

Alhoewel, als iemand willens en wetens deze handelingen toch pleegt, dan moet die hiervoor vergiffenis van Allah (subhanahu wa ta’ala) vragen, en je hoeft geen extra dier te slachten – als een boete; en zijn offer wordt geaccepteerd. Alweer, als iemand noodzakelijkerwijs een nagel moet knippen of wat haar moet verwijderen, dan is er geen probleem daarmee. De wijsheid wat erachter schuilt in deze handelingen is dat de persoon in zekere mate handelingen pleegt net zoals de pelgrim.

 • Vasten. De moslim moet in deze dagen, zoveel mogelijk in een staat van berouw verkeren en zoveel mogelijk vasten. De heilige profeet (salallahu alayhi wa salam) had de gewoonte de eerste 9 dagen van Zul-Hidjjah te vasten en de dag van Ashoerah; alsook 3 dagen elke maand, de eerste maandag van elke maand en 2 donderdagen [dit, volgens de overleveringen van al-Nasaai en Abu Dawoed]. (deze zijn verschillende opties)
 • Takbiertahmied en tahliel. Het is de sunnah [traditie] van de profeet (salallahu alayhi wa salam) om the takbier (allahu akbar) veelvuldig te zeggen, de tahmied (alhamdulillah) en de tahliel (laa ilaaha illallah), alsook de tasbieh (subhanallah) gedurende de eerste 10 dagen van Zul-Hidjjah.
 • Deze woorden moeten door de mannen in luide stem gesproken worden en door vrouwen in zachte stem.

Om op te sommen: wat kan je doen in deze dagen?

 1. Vasten: het is soennah te vasten de eerste 9-dagen van Zul-Hadj. De heilige profeet (salallahu alayhi wa salam) had de gewoon te om te vasten de donderdagen en maandagen, de dag van ashura en de 3-midden dagen van elke maand. (an-nisaa’ie, sunan abu dawud).
 2. Recitatie: reciteer de tamheed, de tahleel, de takbir en de tasbih, tijdens de eerste tien dagen van zul-hadj.
 3. Talbiyah: de talbiyah is het antwoord van de pilgrim op de oproep van Ibrahim (alayhi salam) voor Hadj.
 4. Udhiyah: het betekent het slachten van een offerdier. Dit is de grootste ibadah van deze dag; vanaf na de salatul eid tot aan zons-ondergang van de 13e Zul-Hijjah (4- offer dagen).
 5. Tadabbur: mediteer/denk aan de grootsheid van het offer van Ibrahim (alayhi salaam) En de symboliek die het voor ons meebrengt. (millate Ibrahim = de weg van Abraham).

Hadith:

Overgeleverd van Abu Hurairah (radi allahu anhu) dat de profeet  (salallahu alayhi wa salam) zei: “er zijn geen dagen meer geliefd bij Allah (subhanahu wa ta’ala) om hem te aanbidden dan de tiende van Zul-Hijjah, en het vasten van elke dag daarvan is gelijk aan het vasten van een jaar, en het staan van elke nacht daarin is gelijk aan elke nacht daarvan in de nacht van de macht en majesteit [Laylatul-Qadr]” (overgeleverd door al-Tirmidhi, ibn Majah en al-Bayhaqi).

De 10 nachten vermeld in surah al-Fajr.

Volgens sommige geleerden: de laatste 10 nachten van ramadan zijn de heiligste 10 nachten van het jaar, terwijl de eerste 10 dagen van zul-hidjjah de heiigste 10 dagen zijn van het jaar.

De woorden van de takbier zijn als volgt:

Allahu akbar allahu akbar – laa ilaaha illallahu

Wallahu akbar allahu akbar, wa lillahil-hamd

Hadith:

Al mijn volgelingen gaan naar het paradijs behalve zij die weigeren. Er werd gevraagd: “wie weigert, o boodschapper van Allah (salallahu alayhi wa salam)?” … De heilige Profeet (salallahu alayhi wa salam) antwoordde: “wie mij gehoorzaam is gaat naar het paradijs, maar wie mij ongehoorzaam is, heeft geweigerd!”