Samenvatting Jummah Khutbah 17 november 2023

Al-Malhamatul Krubra is in zicht!

Alle lof zij Allah (subhanahu wa ta’ala), de heer der werelden; wij prijzen hem en smeken zijn hulp en vergiffenis; wij geloven in hem en stellen geheel onze vertrouwen op hem; wij smeken Allah’s bescherming (subhanahu wa ta’ala) tegen het kwaad in ons zelf en de kwade gevolgen van onze daden. Wie Allah (subhanahu wa ta’ala) recht leidt kan door niemand misleid worden en wie hij laat om te dwalen kan door niemand  geleid worden.

Ik getuig dat er geen ander god is behalve Allah (subhanahu wa ta’ala); hij is enig zonder genoten; er is geen gelijk aan hem; geen gelijkenis van hem; geen zoon heeft hij en er is niets dat op hem lijkt. En ik getuig dat onze leider, onze profeet, Muhammad (salallahu alayhi wa salam) de knecht is van Allah (subhanahu wa ta’ala) en zijn ware boodschapper (salallahu alayhi wa salam). Hij was gezonden naar de gehele mensheid (in het bijzonder) en naar de gehele schepping (in het algemeen), als aankondiger van een blijde boodschap; en als waarschuwer alvoor de dag des oordeels.

Wie gehoorzaam is aan de boodschapper van allah, is reeds gehoorzaam aan Allah (subhanahu wa ta’ala), en wie opstandig en ongehoorzaam is aan Allah (subhanahu wa ta’ala) en zijn boodschapper (saws) doet niemand kwaad dan zichzelve, en kan Allah (subhanahu wa ta’ala) niet eens in het geringste kwaad doen.

Moge de vrede, de zegeningen en salutaties van Allah (subhanahu wa ta’ala) met hem zijn; zijn vrome en pure nakomelingen en zijn schitterende metgezellen, en allen die in hun voetsporen volgen in al het goede tot op de laatste dag; en veel meer salutaties hierna. (ammaa ba’d):

O dienaren van Allah (subhanahu wa ta’ala)! Vreest Allah (subhanahu wa ta’ala) en wees voorzichtig met uw plicht jegens Allah (subhanahu wa ta’ala). Ik adviseer jullie en mezelf om godvrezend te zijn jegens Allah (subhanahu wa ta’ala) de heer van macht en majesteit; want voorwaar! Allah heeft bepaalde zaken opgelegd, doe ze dan; en hij heeft bepaalde zaken verboden, laat ze dan.

En Allah (subhanahu wa ta’ala) de allerhoogste heeft gesproken in zijn glorieuze woord, de nobele Qur’an:

[14:46] en zij hadden hun plannen reeds gesmeed maar hun plannen zijn bij allah; en al waren hun plannen zódanig dat de bergen daardoor verzet konden worden. 

[14:47] denk dus niet dat Allah (subhanahu wa ta’ala) zal  falen in zijn belofte aan zijn boodschappers; voorzeker! Allah (subhanahu wa ta’ala) is almachtig, wraaknemend.

Allah (subhanahu wa ta’ala) herinnert ons in surah al-Baqarah:

[2:11] en wanneer er tot hun wordt gezegd: “richt geen onheil/ verderf op aarde, dan zeggen zij: “wij zijn slechts vredestichters”.

[2:12] let er op! Voorzeker! Zij zijn het die onheil/verderf stichten, maar zij beseffen het niet.

[2.13] en wanneer hun wordt gezegd: “gelooft, zoals andere mensen geloven”, zeggen zij: “zullen wij geloven, zoals de dwazen geloven?” ziet toe! Zij zijn het die de dwazen zijn, doch zij weten het niet.

Er speelt zich af in het Midden-Oosten, een zeer mysterieus tafereel dat de moslim wereld, maar dan ook, de gehele mensheid geboeid houd in consternatie vanwege de verschrikking ervan. De wereld is geboeid en machteloos om iets te doen om het meedogenloos moorden van een hele bevolking tot een halt te roepen.

Palestina heeft de wereld wakker geschud, waarin er twee groepen, die al bestonden, nu hun ware kleuren moesten tonen. Zij die het beestelijk geweld in het land vanaf 7 oktober 2023 beoordelen; en zij die het beoordelen vanaf 1948, toen het land Palestina met overmatig geweld werd bezet door de zionistische beweging.

Als Ummah dienen wij te weten wat er echt gaande is. Ofschoon het niet de Joden zijn, de Bani-Israiel, die de Palestijnen op gewelddadige wijze vermoorden, met het uitgesproken doel van wraakneming van 7 oktober 2023, toch zijn ze er dik bij betrokken; ofschoon er zoveel van de rabbijnen en orthodoxe Joden zijn die demonstreren en protesteren tegen de staat van Israël.

Dat komt omdat zij de profeten hebben gedood en nabi Isa (a.s,) en nabi Muhammad (saws) hebben verworpen. Het ontstaan van het Zionisme en de Daddjaal is onderdeel van de bestraffing van Allah (subhanahu wa ta’ala) die zal leiden tot hun ondergang.

Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt in surah al-Baqarah, vers 61:

“…. En zij kwamen in vernedering en armoede en brachten Allah’s (subhanahu wa ta’ala) toorn over zich; dat kwam, doordat zij de tekenen van Allah (subhanahu wa ta’ala) verwierpen en de profeten onrechtvaardig doodden; dat kwam, omdat zij ongehoorzaam waren en telkens weer in overtreding gingen”.

Voor ons, Moslims, is het duidelijk wat het betekent dat zij die het geweld tegen Gaza rechtvaardigen vanwege 7 oktober 2023 en de hele periode van 75-jaar van overmatig geweld tegen Gaza negeren, de kant van zhulm (onderdrukking, tirannie) hebben gekozen.

Het feit dat er duizenden mensen zijn over de wereld die geen Moslim zijn en toch opstaan voor Palestina, is een bewijs van wat Allah (subhanahu wa ta’ala) in de Qur’an benoemt als ma’roef (voor het goede), en munkar (voor het kwade). Het is de fitrah van Allah (subhanahu wa ta’ala) in de menselijk natuur die het goede herkent (ma’roef) en het kwade verwerpt (munkar).

Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt in surah Ar-Rum, vers 30:

Richt dus uw aangezicht oprecht tot de ware deen/levenswijze (godsdienst), overeenkomstig de natuur van Allah (subhanahu wa ta’ala) naar welke hij de mensen geschapen heeft. – er is geen verandering in de schepping van Allah (subhanahu wa ta’ala). Dat is de ware deen. Maar de meeste mensen weten het niet.

De hele wereld is in de grip van satanische machten, met geweldige ammunitie en geweldige plannen.

Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt in surah Ibrahim, vers 46-47:

[14:46] en zij hadden hun plannen reeds gesmeed maar hun plannen zijn bij Allah (subhanahu wa ta’ala); en al waren hun plannen zódanig dat de bergen daardoor verzet konden worden. 

[14:47] denk dus niet dat Allah (subhanahu wa ta’ala) zal falen in zijn belofte aan zijn boodschappers; voorzeker! Allah is almachtig, wraaknemend.