Samenvatting Jummah Khutbah 21-7-2023

Muharram – imam Mahdi – imam Husain (alayhi salaam)

Voorwaar! Het uur komt. Ik kan het nauwelijks verbergen zodat elke nafs [iedereen] beloont zal worden voor wat hij heeft gedaan [surah Taha: 15]

O mensen! Vreest uw heer! Voorwaar! De beving van het uur is iets groots. De dag dat jullie het zullen zien, zal elke zogende vrouw haar zuigeling verwerpen, en zal iedere zwangere vrouw haar last doen vallen (een miskraam krijgen) en gij zult de mensen dronken zien, maar zij zullen niet dronken zijn, maar de bestraffing van Allah (subhanahu wa ta’ala) zal zwaar zijn. [surah Hadj: 1-2]

Met dit jaar komen we een stap dichter het einde der tijden. Er zijn vele ahadith hieromtrent:

O moslims! Er zullen slechte dingen gebeuren in de laatste tijden waarvoor de heilige profeet (salallahu alayhi wa salam) zijn ummah heeft gewaarschuwd zodat zij niet erin zullen vallen/ trappen; we smeken Allah’s (subhanahu wa ta’ala) bescherming tegen de beproevingen de zichtbare en de onzichtbare daarvan.

Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt:

De ongelovigen zeggen: het uur zal niet over ons komen.” zeg: ja, [ik zweer] bij mijn heer, de kenner van het onzichtbare, het zal beslist over jullie komen!” voor hem is niets in de hemelen of op de aarde verborgen, zelfs niet het gewicht van een atoom, in de hemelen en niet op aarde, noch bestaat er iets, groter of kleiner dan dat of het staat in een duidelijk boek. [surah Saba: 3]

Het is overgeleverd van abi Musa al-Ash’ari en Abdullah bin Mas’ood (radi allahu anhu), van de heilige profeet (salallahu alayhi wa salam) die zei:

Dicht voor het einde van de wereld zal de onwetendheid [domheid] dalen en kennis zal opgeheven worden en al-hardj zal veelvuldig zijn {overgeleverd door Bukhari}. En al-hardj betekent moord.

Het is overgeleverd van anas (radi allahu anhu) Die zei: ik hoorde de heilige profeet (salallahu alayhi wa salam) zeggen:

Waarlijk! Van de tekenen van het “uur” is dat kennis wordt opgeheven en onwetend(dom)heid zichtbaar wordt, en “zina” weidverspreid wordt. En alcohol wordt veel gedronken, en de mannen verdwijnen en de vrouwen overblijven, totdat voor 50 vrouwen 1 man de opzichter wordt. {overgeleverd door Muslim}

De zelfopoffering  van imam Husain (radi allahu anhu), kleinzoon van de profeet (salallahu alayhi wa salam) en al de leden van de Ahlul-Bait die met hem waren op het veld van Karbala gedenken wij met grote droefheid in onze harten.

Moge Allah (subhanahu wa ta’ala) hun opoffering accepteren en daarmee de ummah inspireren om de islam vast te houden tot de dood zoals imam Husain (radi allahu anhu) het had vastgehouden tot de dood.

Moge Allah (subhanahu wa ta’ala) ons inspireren met de les van Karbala: dat niets te veel is om voor allah op te offeren wanneer we bereid zijn ons leven neer te leggen voor Allah (subhanahu wa ta’ala)!

Moge Allah (subhanahu wa ta’ala) ons de taufeeq geven om waar te maken wat hij (salallahu alayhi wa salam) zegt over de transactie, tevens verbond, die hij met ons gemakt heeft wanneer hij zegt:

Voorzeker! Allah (subhanahu wa ta’ala) heeft van de gelovigen hun levens en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs – zij vechten voor de zaak van Allah (subhanahu wa ta’ala) en zij doden en worden gedood – een onfeilbare belofte, bindend op hem, in de torah en het evangelie [de indjiel] en de kor’an. En wie is getrouwer aan zijn belofte, dan Allah (subhanahu wa ta’ala)? – verheugt u dan in de “bay’ah” [de verkooptransactie], die jullie met hem hebben gesloten en dat is de grote zegepraal/overwinning [surah at-Tawbah 9:111].

Vergeet de 4 lessen van surah Kahf niet: dat zijn de voornaamste beproevingen van de laatste dagen:

1-religieus: het verhaal van de jongemannen die moesten vluchten om hun geloof te behouden leert ons hoe belangrijk het is om ons geloof te behouden. Daarin vindt je ook de mysterie van tijd en daarin de realiteit van de wederopstanding na de dood. Dit zijn de realiteiten dat de gelovig mens koestert in zijn hart.

2-economisch: we zien hier het contrast tussen de rijke en de arme en hoe rijkdom een mens arrogant en ongelovig kan maken en hoe armoede een mens nederig en gelovig kan maken.

3-intellectueel: hier zien we de ontmoeting van Musa en Khidr (alaihimas-salaam) en de contrast tussen godsdienst kennis en een hogere orde van kennis. In deze les leren we ook de contrast tussen de zichtbare wereld en de ware realiteit. Hier is waar de “dadjjaal” de leugen [schijn realiteit] en de ware realiteit door elkaar haalt om verwarring te creëren en de mensen zo op dwaalspoor te brengen.

4-macht & heerschappij: het verhaal van “Zul-Qarnain” illustreert het belang van correcte machtsverbruik; dus op een positieve manier, welke is om de zwakken te beschermen tegen de onderdrukking van onderdrukkers.

De koeffaar zullen proberen de almacht in de wereld in handen te nemen, wat Allah (subhanahu wa ta’ala) toebehoort. Ten eerste moet de godsdienst uitgeschakeld worden. Dit is grotendeels al bereikt, behalve dat de islam een struikelblok vormt; ten tweede moet de voorziening van het leven (de rijkdommen) volledig door hen beheerd worden. De bedoeling is om Allah (subhanahu wa ta’ala) uit te schakelen als voorziener, dus, levens-onderhouder. Dit schijnt al grotendeels bereikt te zijn door de meeste goud te bemachtigen en in plaats daarvan papiergeld te plaatsen en al het geld te beheren via het banksysteem; ten derde moeten de mensen overtuigd worden [intellectueel dus] dat zij [de koeffaar] het betere idee hebben voor een gelukkig leven hier op aarde.

Gelovigen zullen merken, in al de films en advertenties,  dat de nadruk op een gelukkig leven sterk is op het materieel. Gelovigen zullen ook merken, dat er niet gewerkt wordt aan de voeding van de meeste mensen en om armoede weg te werken. Integendeel zijn er een groot aantal miljardairs die liever spenderen aan wapens voor massavernietiging en sport of het sponseren van politici of plannen waarmee hun rijkdommen nog meer kan vermeerderen. Er wordt gezinspeeld met het idee dat je in de nieuwe wereld niets zal bezitten, maar toch gelukkig zal zijn. Er wordt niet bij verteld dat het zo zal zijn zolang je gehoorzaam bent aan de beheerders van het nieuw systeem en onvoorwaardelijk instemt een slaaf te zijn.

Over god wordt er niet gesproken. Als iemand dat toch deed dan wordt die met minachting gekeken, en er wordt spot gemaakt met het idee “god” alsof het van de stenen tijdperk komt!

Ten vierde willen ze de almacht hebben op aarde, en dat is de bedoeling van een nieuwe wereld orde. Maar dat was beloofd aan hem aan wie het behoort! (shiloh). De almacht is nodig om de mensen te dwingen gehoorzaam te zijn.

Wij geloven dat Allah (subhanahu wa ta’ala) de schepper is van het heelal en dat de hele schepping aan hem onderworpen is. Wij geloven dat Allah (subhanahu wa ta’ala) alleen het recht heeft om de mensen te onderwerpen aan zijn wil. Wij geloven in de belofte van Allah (subhanahu wa ta’ala) via zijn profeet (salallahu alayhi wa salam) dat Allah (subhanahu wa ta’ala) tegen het einde van de wereld de ultieme leider der gelovigen zal sturen, die een einde zal maken aan de satanische krachten en machten en de “deen” van Allah (subhanahu wa ta’ala) zal leiden tot de zegepraal die door Allah (subhanahu wa ta’ala) beloofd is.