Samenvatting Jummah Khutbah 28-7-2023

Imam Husain (alayhi salaam) – imam Mahdi

En zegt niet over degenen die zijn gedood (gesneuveld) op het pad van Allah (subhanahu wa ta’ala), dat zij dood zijn. Nee, zij leven, maar jullie beseffen het niet. [surah al-Baqarah: 154].

Moge Allah (subhanahu wa ta’ala) ons zegenen met goede daden in dit nieuwe jaar en moge hij ons onze zonden vergeven. En moge hij ons beschermen tegen alle kwaad; ameen.

Allah zegt verder in surah al-Imran [3]:

169. En denkt niet over degenen, die ter wille van Allah (subhanahu wa ta’ala) zijn gedood, als doden. Neen! Zij zijn levend bij hun heer en worden hun voorziening gegeven. 170. Verheugd, over wat Allah (subhanahu wa ta’ala) hun van zijn overvloed heeft geschonken, en zij verblijden zich over degenen die zijn achterbleven, en hen nog niet hebben ingehaald, dat er geen vrees over hen zal komen, noch dat zij zullen treuren. 171. Zij verheugen zich over Allah’s (subhanahu wa ta’ala) gunst en zijn overvloed en dat Allah’s (subhanahu wa ta’ala) de beloning der gelovigen niet verloren doet gaan. 172. Degenen, die de uitnodiging  van Allah (subhanahu wa ta’ala) en de boodschapper beantwoordden, nadat zij gewond waren; diegenen onder hen, die goed doen en rechtvaardig handelen, zullen een grote beloning ontvangen. 173. En toen de mensen tot hen zeiden: “de volkeren hebben zich tegen jullie verzameld, vreest hen dus (jullie moeten bang zijn!), vermeerderde  hun geloof en zij antwoordden: “Allah (subhanahu wa ta’ala) is ons genoeg en hij is een uitstekende beschermer.”

Moge de tragedie van Karbala niet tevergeefs zijn geweest. Imaam Hussain (radi allahu anhu) was de aangewezen persoon om een sterke oppositie te demonstreren tegen een goddeloze leiderschap. De grote persoonlijkheden onder de sahaba die een bolwerk vormden tegen een onrechtmatige leiderschap waren aanwezig:

– Abdullah bin Zubair (radi allahu anhu)

– Abdullah bin Abbas (radi allahu anhu)

– Abdullah bin Umar (radi allahu anhu)

– Abdur Rahman bin Abu Bakr (radi allahu anhu)

– Husain bin Ali (radi allahu anhu)

De redenen om Yazid niet te accepteren als opvolger van zijn vader Mu’aawiyah (radi allahu anhu) kunnen worden samengevat in de woorden van Sayyiduna Husain (radi allahu anhu) zelf. Ze zijn als volgt:

“luister, o mensen! De boodschapper van Allah (subhanahu wa ta’ala) heeft gezegd: “hij die ziet dat een heerser daden van tirannie pleegt en de door Allah (subhanahu wa ta’ala) voorgeschreven grenzen overschrijdt, en de heerschappij van tirannie en onderdrukking vestigt, en toch niets doet om hem te dwarsbomen, noch door woord noch door daad, zal niet door Allah (subhanahu wa ta’ala) gezegend worden met een gelukkige verblijfplaats in het hiernamaals.

Zie, deze mensen zijn discipelen van de satan geworden. Ze zijn in opstand gekomen tegen de weldadige. Het kwaad zwaait de scepter. Goddelijke wetten worden verworpen. De oorlogsbuit wordt in illegaal bezit gehouden. Dat wat door Allah (subhanahu wa ta’ala) onwettig (haraam) is verklaard, wordt nu als wettig (halaal) beschouwd en omgekeerd ook. Mijn voornaamste taak nu, is om waarheid en gerechtigheid te herstellen. Jullie zijn al getuige van de omstandigheden zoals die heersen. De wereld is van het rechtmatige pad afgeweken en zich van de deugd afgekeerd. Wat overblijft is slechts een schijn van het goede. Het is een oneervol leven. Terreur heeft de wereld overspoeld. De tijd is gekomen voor de gelovige om de weg te nemen die naar de eeuwigheid leidt met de banier van de waarheid omhoog. Ik zoek het martelaarschap (shahaadah), want leven tussen tirannen is op zichzelf een zonde en een misdaad.”

Dat zijn de woorden van Sayyiduna Husain (radi allahu anhu).

Uit dit alles leren we hoe slecht het effect kan zijn van huichelarij. Dat is de dekking dat de satan en satanische krachten gebruiken om tussen gelovigen verwarring te zaaien, ten einde hen te verzwakken en hen dan te vernietigen.

Vergeet de 4-lessen van surah Kahf niet: dat zijn de voornaamste beproevingen van de laatste dagen:

1-religieus: het verhaal van de jongemannen die moesten vluchten om hun geloof te behouden leert ons hoe belangrijk het is om ons geloof te behouden. Daarin vindt je ook de mysterie van tijd en daarin de realiteit van de wederopstanding na de dood. Dit zijn de realiteiten dat de gelovig mens koestert in zijn hart.

2-economisch: we zien hier het contrast tussen de rijke en de arme en hoe rijkdom een mens arrogant en ongelovig kan maken en hoe armoede een mens nederig en gelovig kan maken.

3-intellectueel: hier zien we de ontmoeting van Musa en Khidr (alaihimas-salaam) en de contrast tussen godsdienst kennis en een hogere orde van kennis. In deze les leren we ook de contrast tussen de zichtbare wereld en de ware realiteit. Hier is waar de “dadjjaal” de leugen [schijn realiteit] en de ware realiteit door elkaar haalt om verwarring te creëren en de mensen zo op dwaalspoor te brengen.

4-macht & heerschappij: het verhaal van “Zul-Qarnain” illustreert het belang van correcte machtsverbruik; dus op een positieve manier, welke is om de zwakken te beschermen tegen de onderdrukking van onderdrukkers.

De koeffaar zullen proberen de almacht in de wereld in handen te nemen, wat Allah (subhanahu wa ta’ala) toebehoort.

Ten eerste moet de godsdienst uitgeschakeld worden. Dit is grotendeels al bereikt, behalve dat de islam een struikelblok vormt; ten tweede moet de voorziening van het leven (de rijkdommen) volledig door hen beheerd worden. De bedoeling is om Allah (subhanahu wa ta’ala) uit te schakelen als voorziener, dus, levens-onderhouder. Dit schijnt al grotendeels bereikt te zijn door de meeste goud te bemachtigen en in plaats daarvan papiergeld te plaatsen en al het geld te beheren via het banksysteem.

Ten derde moeten de mensen overtuigd worden [intellectueel dus] dat zij [de koeffaar] het betere idee hebben voor een gelukkig leven hier op aarde.

Gelovigen zullen merken, in al de films en advertenties,  dat de nadruk op een gelukkig leven sterk is op het materieel. Gelovigen zullen ook merken, dat er niet gewerkt wordt aan de voeding van de meeste mensen en om armoede weg te werken. Integendeel zijn er een groot aantal miljardairs die liever spenderen aan wapens van massavernietiging en sport of het sponseren van politici of plannen waarmee hun rijkdommen nog meer kan vermeerderen. Er wordt gezinspeeld met het idee dat je in de nieuwe wereld niets zal bezitten, maar toch gelukkig zal zijn. Er wordt niet bij verteld dat het zo zal zijn zolang je gehoorzaam bent aan de beheerders en heersers van het nieuw systeem: de nieuwe wereld orde; en onvoorwaardelijk instemt een gehoorzame slaaf te zijn.

Over god wordt er niet gesproken. Dat is taboe. Als iemand dat toch doet dan wordt die met minachting gekeken, en er wordt spot gemaakt met het idee “god” alsof het van de stenen tijdperk komt!

Ten vierde willen ze de almacht hebben op aarde, en dat is de bedoeling van een nieuwe wereld orde. Maar dat was beloofd aan hem aan wie het behoort! (shiloh). De almacht is nodig om de mensen te dwingen gehoorzaam te zijn. En die almacht heeft alleen Allah (subhanahu wa ta’ala)!

Wij geloven dat Allah (subhanahu wa ta’ala) de schepper is van het heelal en dat de hele schepping aan hem onderworpen is. Wij geloven dat Allah (subhanahu wa ta’ala) alleen het recht heeft om de mensen te onderwerpen aan zijn wil. Wij geloven in de belofte van Allah (subhanahu wa ta’ala) via zijn profeet (salallahu alayhi wa salam) dat Allah (subhanahu wa ta’ala) tegen het einde van de wereld de ultieme leider der gelovigen zal sturen, die een einde zal maken aan de satanische krachten en machten en de “deen” van Allah (subhanahu wa ta’ala) zal leiden tot de zegepraal die door Allah (subhanahu wa ta’ala) beloofd is.