Samenvatting Jummah Khutbah 22 december 2023

Isa Ibn Maryam – De Kennis van het Uur:

Alle lof zij Allah (subhanahu wa ta’ala), de heer der werelden; wij prijzen hem en smeken zijn hulp en vergiffenis; wij geloven in hem en stellen geheel onze vertrouwen op hem; wij smeken Allah’s bescherming (subhanahu wa ta’ala) tegen het kwaad in ons zelf en de kwade gevolgen van onze daden. Wie Allah (subhanahu wa ta’ala) recht leidt kan door niemand misleid worden en wie hij laat om te dwalen kan door niemand  geleid worden.

Ik getuig dat er geen ander god is behalve Allah (subhanahu wa ta’ala); Hij is enig zonder genoten; er is geen gelijk aan Hem; geen gelijkenis van Hem; geen zoon heeft Hij en er is niets dat op Hem lijkt. En ik getuig dat onze leider, onze profeet, Muhammad Mustafa (salallahu alayhi wa salam) de knecht is van Allah (subhanahu wa ta’ala) en zijn ware boodschapper. Hij was gezonden naar de gehele mensheid (in het bijzonder) en naar de gehele schepping (in het algemeen), als aankondiger van een blijde boodschap en als waarschuwer alvoor de dag des oordeels.

Wie gehoorzaam is aan de boodschapper van Allah (salallahu alayhi wa salam), is reeds gehoorzaam aan Allah (subhanahu wa ta’ala), en wie opstandig en ongehoorzaam is aan Allah (subhanahu wa ta’ala) en zijn boodschapper doet niemand kwaad dan zichzelve, en kan Allah (subhanahu wa ta’ala) niet eens in het geringste kwaad doen.

Moge de vrede, zegeningen en salutaties van Allah (subhanahu wa ta’ala) met hem zijn. En met zijn vrome en pure nakomelingen en zijn schitterende metgezellen. En allen die in hun voetsporen volgen in al het goede tot op de laatste dag; en veel meer salutaties hierna. (ammaa ba’d):

O dienaren van Allah (subhanahu wa ta’ala)! Vreest Allah (subhanahu wa ta’ala) en wees voorzichtig met uw plicht jegens Allah (subhanahu wa ta’ala). Ik adviseer jullie en mezelf om godvrezend te zijn jegens Allah (subhanahu wa ta’ala), de heer van macht en majesteit; want voorwaar! Allah (subhanahu wa ta’ala) heeft bepaalde zaken opgelegd, doe ze dan; en hij heeft bepaalde zaken verboden, laat ze dan. En Allah (subhanahu wa ta’ala) de allerhoogste heeft gesproken in zijn glorieuze woord, de nobele Qur’an, in surah Zukhruf, vers 61/64:

61. En hij (Isa alayhi salaam) zal  een teken zijn (voor de komst van) het uur (het oordeel) en twijfel daarom niet aan het (uur), maar volgt Mij, dit is een rechte weg.

62. Laat de boze u niet hinderen, want hij is voor u een gezworen vijand. 63. En toen Jezus (alayhi salaam) met duidelijke tekenen kwam, zei hij: “nu ben ik tot u gekomen met wijsheid en om u iets duidelijk te maken van hetgeen gij redetwist; vreest daar om Alle lof zij Allah (subhanahu wa ta’ala) en gehoorzaamt mij.

64. “want, waarlijk! Alle lof zij Allah (subhanahu wa ta’ala), hij is mijn  heer  en uw heer, aanbidt hem dus, dit is een rechte weg.”

Broeders & zusters in islam!

In de maand december, op de 25e vieren de christenen de geboorte van Jezus Christus, Isa ibn Maryam (alayhi salaam). En dat was volgens historici de geboortedag van Nimrod, de eerste koning in bekende geschiedenis, die zichzelf heeft uitgeroepen als god boven alle mensen. Wij weten vanuit de Qur’an, Hadith en andere bronnen dat het niet zo is; maar er is nu een groot deel van de mensheid die daarin gelooft. In deze dagen van het einde der wereld is de persoon Jezus Christus, Isa ibn Maryam (alayhi salaam) zeer belangrijk en staat centraal in het wereld gebeuren.

Ten eerste: hij was gezonden naar de joden, de kinderen van Israël, volgens de Qur’an, en dat staat ook in de bijbel geschreven, maar de joden heb hem verworpen als een valse profeet en hebben geprobeerd hem te doden door kruisiging. Allah zegt in surah Nisaa, vers 157/158:

157. En zij zeiden: “wij hebben Christus (de gezalfde) Jezus gedood, de zoon van Maria, de boodschapper van Allah. – maar zij doodden hem niet en  kruisigden  hem niet, maar  zo werd het hun voor gesteld, en degenen die daarin verschillen, zijn vol twijfels, en zij hebben geen (zekere) kennis, maar alleen gissingen om te volgen, want zij hebben hem zeker niet gedood:-

158. Neen, Alle lof zij Allah (subhanahu wa ta’ala) heeft hem  tot zich verheven. En Alle lof zij Allah (subhanahu wa ta’ala) is machtig en wijs.

Ten tweede: de christenen hebben Jezus Christus, Isa ibn Maryam (alayhi salaam) geaccepteerd als zoon van god, door middel van Paulus van Tarsus. Nu hebben ze hem gepromoveerd tot god in de drie-eenheid, ook door middel van Paulus.

Ten derde: de moslims kennen en accepteren hem door middel van het woord van Alle lof zij Allah (subhanahu wa ta’ala) “al-Qur’an” als de profeet en boodschapper van Allah aan de kinderen van Israël.

Nu verwachten al deze drie groepen de komst (in geval van de joden) of wederkomst [terugkeer] van de persoon Jezus Christus, Isa ibn Maryam (alayhi salaam). Nu heerst er grote verwarring in  de wereld onder deze drie invloedrijke groepen.

Volgens de joden komt hij nu pas en zal hij, met hun, de wereld veroveren en heersen  over een periode van 1000 jaar. Dit heeft ten gevolge dat de tempel-berg wordt geschonden, omdat de zionistische joden precies op die plek hun salomo-tempel willen bouwen. Een botsing met de moslims is dus onvermijdbaar.

Volgens de christenen zal Jezus Christus (alayhi salaam) verschijnen in de wolken gezeten aan de rechterkant van god, “zijn vader”  en hij zal oordelen dat zijn volgelingen op zullen stijgen tot hem en met hem ten hemel zullen stijgen en de anderen mensen achter gelaten zullen worden in eeuwige verdoemenis hier op aarde. Dit is een algemene visie, want niet alle christenen geloven in hetzelfde.

Wat de moslims betreft zal Jezus Christus, Isa ibn Maryam (alayhi salaam) terug keren en neerdalen vergezeld door twee engelen. Dat is de indicatie van de Qur’an vers aangehaald aan het begin van de khutbah. In de hadith lezen we:

Hoe zal het met jullie zijn, wanneer Jezus zoon van Maria, tussen jullie is nedergedaald, terwijl jullie Imam onder jullie is?

Hoe blij zullen wij moslims zijn wanneer we dat zullen mogen meemaken; want dat zal voor ons nog een bevestiging zijn dat wij op de waarheid staan.

De joden hebben een trieste lot, want het is aangegeven en voorspeld door de heilige profeet (salallahu alayhi wa salam) dat Allah (subhanahu wa ta’ala) zich zal wreken tegen hen. In de volgende hadith zegt de heilige profeet (salallahu alayhi wa salam):

De profeet Mohammed vertelde het aan de moslims, en het is een van de kleine tekenen van het uur. Al-Bukhari en Muslim hebben overgeleverd in hun sahihs van Abu Hurayrah (radi allahu anhu): de boodschapper van Allah (salallahu alayhi wa salam) zei: “het uur zal niet aanbreken totdat je de joden zal bevechten, totdat de steen achter een jood zich bevindt zal zeggen: ‘o moslim, o dienaar van Allah! Hier is een jood achter mij, kom en dood hem.’ 

In een andere overlevering in sahih Muslim lezen we: “het uur zal niet aanbreken totdat de moslims tegen de joden zullen vechten, en de moslims hen zullen doden; totdat de jood zich verbergt van achter een steen of een boom, en die steen of boom zal praten en zeggen: o moslim, o dienaar van Allah, dit is een jood achter mij, dus kom en dood hem; behalve de Garqad boom, want het is van de bomen van de joden.”