Samenvatting Jummah Khutbah 4-8-2023

Amr bil-ma’roof wan nahi ‘anil-munkar

Geachte broeders & zusters,

Vandaag is de derde khutbah 17-muharram-1445-h, vrijdag 4-augustus-2023-c. Dat betekent dat er resterend is 55 jaren voor het voltooien van deze 15e eeuw van de islam. Dat betekent dat we nu verwachten de mahdi (alayhi salaam), Isa (alayhi salaam)  de ware messias. En de dadjjaal, de valse messias. Het is de bedoeling dat we in de tussentijd actief moeten zijn met het werk van amr-bil-ma’roof wan-nahi ‘anil-munkar.

Allah zegt in surah Imran: 

[surah Imran 3:104] en laat er een groep onder u zijn die tot goedheid uitnodigt en tot rechtvaardigheid maant en het kwade verbiedt; dezen zijn het die zullen slagen. [3:105] en weest niet als degenen, die verdeeld waren en van mening verschilden nadat de duidelijke bewijzen tot hen waren, gekomen. Voor hen zal er een zware straf zijn.

De volgende ayah kan op 2-manieren vertaald worden: 

[surah Hud 11:116] waarom waren er onder de generaties voor jullie geen personen die in evenwicht waren(a) en met gezond verstand, die het verderf op aarde konden verhinderen op enkelen na, die wij uit hun midden redden?(b) maar de onrechtvaardigen volg den datgene waarin hun overvloed werd gegeven en zij waren de criminelen.

[surah Hud 11:116] Waarom waren er onder de generaties voor jullie geen personen die in evenwicht waren(a) en met gezond verstand, die (de mensen) verboden om onheil uit te halen op aarde – behalve een paar onder hen die we hebben gered?(b) maar de kwaad doeners streefden naar het genieten van de goede dingen des levens die hun gegeven waren, en volhardden in de zonde.

(a) Baqiyyah: een deugd of vermogen dat aangevallen wordt en blijvend is; evenwichtig gezond verstand dat standvastig staat voor deugdzaamheid en niet verblind wordt door de begeerten en genoegens van deze wereld, en niet wordt afgeschrikt door angst om onrecht vrijmoedig te veroordelen als het modieus [de mode is] of gebruikelijk was. Het zijn leiders met een dergelijk karakter die een natie kunnen redden van rampspoed of verderf. De schaarste aan dergelijke leiders – en de afwijzing van de weinigen die opvielen – bracht de ondergang onder de naties waarvan het voorbeeld ons al als een waarschuwing is gegeven. In 11:86 heeft het woord een meer letterlijke betekenis. [(a)1619]

(b) De uitzonderlijke mannen van vaste deugdzaamheid zouden vernietigd zijn door de goddelozen voor wie ze een belediging waren, als ze niet gered waren door de genade en barmhartigheid van Allah (subhanahu wa ta’ala). Of misschien, maar voor zo’n genade, zouden ze zelf zijn bezweken voor het kwaad om hen heen, of overweldigd zijn geraakt in de algemene ramp spoed. [(b)1620]

Allah zegt in surah Hud [11:86]

[surah Hud 11:86]  Dat wat Allah (subhanahu wa ta’ala) (aan toegestane zaken) doet overblijven is beter voor jullie, als jullie gelovigen zijn. En ik ben niet over jullie als hoeder ingesteld.”

Allah’s (subhanahu wa ta’ala) wet vereist niet dat een mens zichzelf de dingen ontneemt die nodig zijn voor zijn eigen welzijn en ontwikkeling. Als hij Allah’s (subhanahu wa ta’ala) wet volgt, zal wat hem overblijft nadat hij anderen hun rechtvaardige recht heeft gegeven, niet alleen genoeg zijn, maar ook de best mogelijke voorziening zijn voor zijn eigen fysieke en spirituele groei. Zelfs de vriendelijkheid en aandacht die Allah’s (subhanahu wa ta’ala) wet inprent, zijn in het belang van de eigen ziel van de mens. Maar natuurlijk moet de vriendelijkheid en aandacht spontaan zijn. Het moet voortkomen uit de eigen wil van de mens en kan hem niet worden opgedrongen door de leraren die van Allah (subhanahu wa ta’ala) komen om hem de weg te wijzen.

Allah zegt in surah Maidah [5:54]:

[surah Maidah 5:54] O gij die gelooft! Wie van jullie zich afkeert van zijn deen, dan zal Allah (subhanahu wa ta’ala) spoedig een volk voortbrengen dat hij zal liefhebben en zij zullen hem liefhebben – nederig tegenover de gelovigen, streng en machtig tegen de ongelovigen, zij streven (spannen zich in) in de weg van Allah (subhanahu wa ta’ala), en zij vrezen niet de verwijten (kritiek) van de critici. Dat is de genade van Allah (subhanahu wa ta’ala), die hij schenkt aan wie hij wil. En Allah (subhanahu wa ta’ala) is alomvattend, en hij kent alle dingen.

De edele profeet (salallahu alayhi wa salam) heeft gezegd: “wie van jullie een verwerpelijke daad ziet, dan moet die het met zijn handen stoppen; en als hij niet kan, dan met zijn tong; en als hij niet kan, dan met zijn hart; en dat is de zwakste vorm van iman (=geloof)”.

De edele profeet (salallahu alayhi wa salam) heeft gezegd: “er is geen persoon in een gemeenschap die kwaad begaat en degenen die daar wonen, ondanks dat ze de macht hebben om hem te stoppen, houden hem niet tegen, behalve dat die mensen straf van Allah (subhanahu wa ta’ala) zullen krijgen voordat ze sterven, vanwege hem “. [abu Dawud & ibn Majah]

De edele profeet (salallahu alayhi wa salam) heeft gezegd: “wanneer er een zonde op aarde is begaan en iemand er getuige van is geweest en er een hekel aan heeft, dan zou hij zijn als iemand die afwezig was toen deze zonde werd begaan; maar iemand die afwezig was toen deze zonde werd gedaan, maar er blij mee was, dan zou het zijn alsof hij aanwezig was toen het werd gedaan”. [abu Dawud]

De edele profeet (vzmh) heeft gezegd: “Allah (subhanahu wa ta’ala) stuurde jibreel (alayhi salaam) met het bevel om een bepaalde stad met zijn inwoners omver te werpen. Jibreel (alayhi salaam) merkte op: “o mijn rabb! Voorwaar, onder hen is iemand die u niet ongehoorzaam is geweest, zelfs niet voor de twinkeling van een oog”. ” Allah (subhanahu wa ta’ala) gebood: werp de stad over hem en over hen omver, want zijn gezicht veranderde geen moment van kleur omwille van mij!”.  [al-Baihaqi]