Samenvatting Jummah Khutbah 7-4-2023

Inspiratie van de Heilige Profeet  in Ramadan

[1]-Voorwaar! Wij hebben haar nedergezonden in de nacht van glorie. [2]-En wat laat u weten wat is de nacht van glorie. [3]-De nacht van glorie is beter dan 1000 maanden. [4]-Daarin dalen de engelen neer en de geest met het bevel van hun heer voor elke beschik king. [5]-Vol vrede is het tot aan de dageraad.

Vergeet niet de zikr van de laatste tien van Ramadan:

O Allah! u bent vergevensgezind. U houdt van vergeven. Vergeef ons dus

De nacht van bestemming is de nacht van gaven, snufjes en zegeningen, zoals Allah (subhanahu wa ta’ala) de almachtige het voor ons beschrijft door te zeggen: {de nacht van bestemming is beter dan duizend maanden}, en de almachtige zegt ons: “De engelen dalen daarin neer en de geest, met de toestemming van hun heer voor elke beschikking..”

Op deze gezegende nacht dalen de engelen met genade op de berouwvolle dienaren van Allah (subhanahu wa ta’ala) en degenen die ‘s-nachts staan te bidden, die het boek van Allah (subhanahu wa ta’ala) volgen; en aanbidders terwijl anderen slapen; aldus heeft de geliefde, onze leider en Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met Hem) ons geleid naar de deugd van deze gezegende nacht en zei, zoals vermeld staat in de twee betrouwbare boeken [bukhari & muslim]:

“Degene die staat voor het gebed in de nacht van bestemming (qadr) met geloof en hoop op beloning, dan wordt hem vergeven voor zijn vroegere zonden.”

Bij de interpretatie van deze verzen, noemde Imam Al-Qurtabi vele verslagen die de deugd van de nacht van bestemming laten zien, en wat de engelen doen met de dienaren van Allah die streven te staan om te bidden, en hij haalde een gezegde aan van ibn Abbas, (R.A. – moge Allah welbehagen met hem zijn), waarin hij zei: “Wanneer het de nacht van bestemming is, dalen de engelen die de bewoners van sidratul-mu’tahta zijn, inclusief Jibril A.S. en zij hebben vlaggen met zich, waarvan ze één vlag plaatsen op mijn graf, één vlag op het heilige huis [in Jerusalem], één vlag op de Masdjidul-haraam [in makkah] en één vlag op de berg Sinai. en zij laten geen enkele gelovige man of vrouw zonder hen te salueren (groeten), behalve de alcoholist, de eters van varkensvlees en degene die zich met zaffraan kleurt.”

Overgeleverd door Anas (R.A.) dat Hij (vrede en zegeningen zij met Hem) zei: “wanneer het de nacht is van Lai-Latul-Qadr daalt Jibril (A.S.) in een gezelschap van engelen (uit de hemel), en ze zegenen en saluteren een ieder die staat of zit (te bidden/ mediteren) om Allah (subhanahu wa ta’ala) de allerhoogste te gedenken”….

Imam Al-Razi verklaarde in de interpretatie van surat al-Qadr, overgeleverd door Ka’b, die zei over de nacht van Qadr, dat de engelen neerdalen met onze leider Jibriel (A.S.) en er is geen engel behalve dat hij genade en barmhartigheid geeft aan de gelovigen, zodat er geen plek van de aarde meer is, behalve dat daarop een engel aanwezig is die staande of zittende is te bidden voor de gelovige mannen en vrouwen, en Gabriël (A.S.) slaat niemand over van de mensen (gelovigen) behalve dat hij hun hand schud, en het teken daarvan van is: wie het haar van zijn huid rilt, of zijn hart word gevoelig, of zijn ogen gaan tranen, dan is dat een teken van de handschudding van Gabriël (A.S.).

Imam Al-Bayhqi nam het van de leider van de gelovigen, “Ameerul-Mo’mineen” Imam Ali bin Abi Talib (Karram Allahu Wadjhah), die zei: “Ik zweer bij Allah, ik heb Omar aangespoord om de qiyaam te doen in de maand Ramadan”. Er werd gezegd (iemand zei/ vroeg): “En hoe was dat, o Ameerul-Mo’mineen?”: Hij zei: “Ik vertelde hem dat er in de zevende hemel een bergplaats is wat de bergplaats van Jeruzalem/ heiligheid wordt genoemd; daarin zijn er engelen die de geest (Al-Roeh) worden genoemd, en in een andere benaming worden ze “de Ruhaniyyoen” –spirituelen genoemd. dus wanneer het de nacht van glorie is, vragen zij toestemming van hun heer om naar de aarde/wereld te mogen gaan en hij machtigt hen om te gaan. Zij gaan dus geen moskee voorbij waarin er gebeden wordt of ze komen iemand tegen op hun pad behalve dat ze voor hen bidden, en zij, de mensen, worden getroffen door zegeningen van hen. Toen zei onze leider Omar ibn Al-Khattab tegen hem: o Abbal-Hassan, laat ons de mensen aansporen om te bidden (=de tarawieh) zodat zij die barakah (zegen) mogen krijgen. Toen gaf hij de mensen op dracht te staan (voor de extra solaat).

Overgeleverd van Abi Salmah (R.A.) die zei: “Ik ging naar Abu Saeed Al-Khodri (R.A.), en ik zei: “Ga met ons mee naar de palm-grove en laat ons praten, dus ging hij naar buiten en zei: “Vertel me wat heb je gehoord van de Profeet (vrede en zegeningen zij met Hem) over de nacht van glorie?” Hij zei: de profeet (vrede en zegeningen zij met Hem) deed de I’tekaaf in de eerste 10-dagen van Ramadan en we deden ook mee met hem. Toen kwam Gabriel (A.S.) tot hem en zei: Datgene wat je zoekt ligt (nog) voor jou. Toen deed Hij (vrede en zegeningen zij met Hem) de i’tekaaf in de middelste 10-dagen en we deden ook mee met hem; toen kwam Gabriel (A.S.) tot hem en zei: Datgene wat je zoekt ligt (nog) voor jou. Toen stond Profeet (vrede en zegeningen zij met Hem) in de ochtend van de 20e en zei: “Wie met de Profeet (vrede en zegeningen zij met Hem) I’tekaaf heeft gedaan mag terug gaan, want de nacht van Qadr is aan mij gewezen, maar het was me ontgaan; maar het is in de oneven nachten van de laatste 10 van Ramadan en ik zag alsof ik de sidjdah deed in stof en water.”

Moge Allah ons de kracht geven hem veel te gedenken en dat wij de spirituele voordelen mogen krijgen. We vragen om vergiffenis en entree in het paradijs in de gezelschap van de Heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met Hem), de metgezellen en al de heiligen (de soliheen).

BAARAKALLAHU LANAA WA LAKOEM….