Samenvatting Jummah Khutbah 8 december 2023

De tijd van deceptie:

Alle lof zij Allah (subhanahu wa ta’ala), de heer der werelden; wij prijzen hem en smeken zijn hulp en vergiffenis; wij geloven in hem en stellen geheel onze vertrouwen op hem; wij smeken Allah’s bescherming (subhanahu wa ta’ala) tegen het kwaad in ons zelf en de kwade gevolgen van onze daden. Wie Allah (subhanahu wa ta’ala) recht leidt kan door niemand misleid worden en wie hij laat om te dwalen kan door niemand  geleid worden.

Ik getuig dat er geen ander god is behalve Allah (subhanahu wa ta’ala); Hij is enig zonder genoten; er is geen gelijk aan Hem; geen gelijkenis van Hem; geen zoon heeft Hij en er is niets dat op hem lijkt. En ik getuig dat onze leider, onze profeet, Muhammad Mustafa (salallahu alayhi wa salam) de knecht is van Allah (subhanahu wa ta’ala) en zijn ware boodschapper. Hij was gezonden naar de gehele mensheid (in het bijzonder) en naar de gehele schepping (in het algemeen), als aankondiger van een blijde boodschap en als waarschuwer alvoor de dag des oordeels.

Wie gehoorzaam is aan de boodschapper van Allah (salallahu alayhi wa salam), is reeds gehoorzaam aan Allah (subhanahu wa ta’ala), en wie opstandig en ongehoorzaam is aan Allah (subhanahu wa ta’ala) en Zijn boodschapper doet niemand kwaad dan zichzelve, en kan Allah (subhanahu wa ta’ala) niet eens in het geringste kwaad doen.

Moge de vrede, zegeningen en salutaties van Allah (subhanahu wa ta’ala) met hem zijn. En met zijn vrome en pure nakomelingen en zijn schitterende metgezellen. En allen die in hun voetsporen volgen in al het goede tot op de laatste dag; en veel meer salutaties hierna. (ammaa ba’d):

O dienaren van allah (subhanahu wa ta’ala)! Vreest Allah (subhanahu wa ta’ala) en wees voorzichtig met uw plicht jegens allah (subhanahu wa ta’ala). Ik adviseer jullie en mezelf om godvrezend te zijn jegens allah (subhanahu wa ta’ala), de heer van macht en majesteit; want voorwaar! Allah (subhanahu wa ta’ala) heeft bepaalde zaken opgelegd, doe ze dan; en hij heeft bepaalde zaken verboden, laat ze dan. En Allah (subhanahu wa ta’ala) de allerhoogste heeft gesproken in zijn glorieuze woord, de nobele Qur’an, in surah al-Asr:

[01]  Ik zweer bij de tijd!

[02]  Voorwaar! De mens(heid) is in verlies.

[03] Behalve degenen die geloven en goede daden doen, en elkaar aansporen tot de waarheid (realiteit), en elkaar aansporen tot ‘sabr’ (geduld).  

Broeders & zuster in islam!

Elke ziel is gevangen en aansprakelijk voor zijn goede of slechte daden, vanwege het resultaat daarvan. Hij wordt niet bevrijd totdat hij vervult wat op hem verplicht is van rechten of bestraffing; behalve de waarachtige moslim-gelovigen, de lieden van de rechterhand, zij die zichzelf veilig hebben gesteld door gehoorzaamheid aan Allah (subhanahu wa ta’ala). Zij zijn in paradijzen wiens schoonheid te grandioos is om te beschrijven. Ze ondervragen elkaar omtrent de ongelovigen die zichzelf onrecht hebben aangedaan: “wat heeft jullie de hel ingestuurd en jullie doen proeven van het brandende vuur?”

De misdadigers [zullen] zeggen:

(1) We waren niet onder de verrichters van het gebed (salaat); en

(2) We gaven geen aalmoezen noch deden we ooit iets goeds voor de armen en behoeftigen; en

(3) We traden in discussies met misleidde en verdwaalde mensen; en

(4) We verloochenden de dag des oordeels en rekenschap, totdat de dood arriveerde, terwijl we nog verwikkeld waren in die discussies van misleidingen en ontkenningen.

  Let er op dat de eerste handeling van zondigheid alhier vermeld is: de salaat! De salaat is de kroon van alle daden. Zonder dat geldt geen enkele andere daad.

  Broeders & zusters! Vrees de dag die heel nabij is; de dag wanneer de imaan van iemand niet zal baten. We zijn nu heel dichtbij het einde van de tijd, het einde van de geschiedenis van de mensheid en het einde van de wereld – de aarde. Er zijn tekenen die daarop duiden; kleine tekenen & grote tekenen. Wanneer de grote tekenen komen, wordt de taubah niet meer geaccepteerd!

  De grote tekenen die komen voor het einde van de geschiedenis van de mens zijn:

  (1) de verschijning van de Mahdi,

  (2) de komst van de Dadjjaal,

  (3) de neder daling van Jezus Christus (alayhi salaam).

  Allah zegt in surah al-An’am (6:158):

  [158]  wachten zij slechts tot dat de engelen tot hen komen of dat uw heer tot hen komt of dat sommige van de tekenen van uw heer komt. Op de dag dat sommige van de tekenen van uw heer komt, zal het geen ziel baten te geloven die daarvóór niet geloofde of goedheid had verdiend in zijn/haar geloof. Zeg: “wachten jullie. Voorwaar! Wij zijn (ook) wachtenden.”

  In dit verband is de hadith aangaande de opkomst van de zon uit het westen in plaats van het oosten. Sommige geleerden hebben deze hadith als symbolisch verklaard, omdat (volgens hen) Allah (subhanahu wa ta’ala) zijn vastgestelde natuurwetten nooit zal verbreken, omdat hij zegt in surah Ar-Rum (30:30):

  [30] Er is geen verandering in de schepping van Allah (subhanahu wa ta’ala) dat is de juiste “deen” [systeem] , maar de meeste mensen weten het niet.

  Er zijn verscheidene tafsirs. Meestal wordt het woord “deen” vertaald als godsdienst. Maar het is een ideologie en leefsysteem enz. Noteer ook dat verandering van de schepping niet hetzelfde is als verandering van de wetten van de schepping. Allah (subhanahu wa ta’ala) weet het best; maar de hadith aangaande de opkomst van de zon uit het westen is heel duidelijk als letterlijk is bedoeld. Beschouw de bewoording:

  De twee sjeikhs rapporteerden van Abu Hurairah, (radi allahu anhu), dat de boodschapper van Allah (salallahu alayhi wa salam) zei:

  Het uur komt niet totdat de zon opkomt uit zijn het westen, en wanneer zij uitkomt, en de mensen het zien; zullen ze allemaal geloven; en  dat is wanneer het een ziel niet zal baten te geloven die daarvóór niet geloofde of goedheid had verdiend in zijn/haar geloof. (Bukhari en Muslim).

  Er zijn verscheidene tafsirs die deze hadith aanhalen, als uitleg van vers 158 van surah al-An’Aam. Maar volgens andere ahadieth maakt de heilige profeet (salallahu alayhi wa salam) het duidelijk dat wanneer de grote tekenen beginnen te komen, dan komen ze snel achter elkaar. En dan is het afgelopen. De poort van taubah wordt dan gesloten en de wereld wordt beëindigd door Allah (subhanahu wa ta’ala)!