Samenvatting Jummah Khutbah 12-5-2023

Samenvatting Jummah Khutbah 12-5-2023

Het gebed (salaat) voor Allah

[38]  iedere ziel is een borg voor wat zij heeft gedaan. [39]  behalve de lieden van de rechterhand. [40[  in tuinen (van het paradijs) vragen zij elkaar. [41]  over de misdadigers. [42]  (zij zeggen:) “wat heeft jullie naar “saqar” (de hel) gebracht?” [43] zij zullen antwoorden: 1-“wij behoorden niet tot hen die plachten te bidden. [de verrichters van het gebed/ de salaat]. [44]   2- en wij voedden de armen niet. [45] 3- en wij plachten ijdele gesprekken te voeren met hen die ijdele gesprekken voerden. [46] en 4- wij plachten de dag des oordeels te verloochenen. [47] totdat de zekerheid [de dood] ons overviel.” [48]  dus zal de voorspraak van de voorsprekers [bemiddelaars] hen niet baten.

Elke ziel is gevangen en aansprakelijk voor zijn goede of slechte daden, vanwege het resultaat daarvan. Hij wordt niet bevrijd totdat hij vervult wat op hem verplicht is van rechten of bestraffing; behalve de waarachtige moslim gelovigen, de lieden van de rechterhand, zij die zichzelf veilig hebben gesteld door gehoorzaamheid aan Allah (subhanahu wa ta’ala). Zij zijn in paradijzen wiens schoonheid te grandioos is om te beschrijven. Ze ondervragen elkaar omtrent de ongelovigen die zichzelf onrecht hebben aangedaan: “wat heeft jullie de hel ingestuurd en jullie doen proeven van het brandende vuur?” De misdadigers [zullen] zeggen:

  • We waren niet onder de verrichters v/h gebed (salaat); en
  • We gaven geen aalmoezen nog deden we ooit iets goeds voor de armen en behoeftigen; en
  • We traden in discussies met misleide en verdwaalde mensen; en
  • We verloochenden de dag des oordeels en de rekenschap, totdat de dood arriveerde, terwijl we nog verwikkeld waren in die discussies van misleidingen en ontkenningen.

Let er op dat de eerste handeling van zondigheid alhier vermeld is: de salaat! De salaat is de kroon van alle daden. Zonder dat geldt geen enkele andere daad.

Er is een bericht van Abu Hurairah (radi allahu anhu) Waarin hij verteld over abu hanifa (radi allahu anhu) dat hij de halve nacht wakker bleef voor extra gebeden. Op een dag liep hij langs een groep mensen die opmerkten: deze man bidt de hele nacht, elke nacht. Toen zei hij tegen zichzelf, ik wordt beschreven met wat ik niet doe. Daarna begon hij de hele nachten te bidden en er wordt verteld dat hij geen bed had in de nacht.

Yusuf bin mehran (radi allahu anhu) zegt: ik kreeg te weten dat er onder de troon een engel is, wanneer de eerste derde van de nacht is verstreken, dan roept hij op: laat hen opstaan die opstaan. En wanneer de helft van de nacht is verstreken, roept hij op: laat nu de lieden van de tahadjud opstaan. En wanneer de laatste derde van de nacht is verstreken roept hij: laat nu de aanbidders (musolloen) opstaan. En wanneer de dag aanbreekt, roept hij: laat nu de onachtzamen opstaan en op hun rust hun lasten (van zonde).

Vrees de dag dat heel nabij is; de dag wanneer de iemaan van iemand niet zal baten. Let op ayah 281 van Surah al-Baqarah. Deze ayah wordt door sommige kor’an geleerden beschouwd als de afscheids-ayah van de kor’an:

En vreest de dag, waarop jullie teruggebracht zullen worden tot Allah (subhanahu wa ta’ala); dan zal aan elk een (een ieder)  ten volle worden betaald hetgeen zij heeft verdiend; en aan hen zal geen onrecht worden aangedaan.

We zijn nu heel dichtbij het einde van de tijd, van de geschiedenis der mensheid en het einde van de wereld. En er zijn tekenen die daarop duiden; kleine tekenen & grote tekenen. Wanneer de grote tekenen komen, wordt de taubah niet meer geaccepteerd! De grote tekenen die komen voor het einde van de geschiedenis van de mens zijn:

(1) de verschijning van de mahdi,

(2) de verschijning van de dadjjaal – en

(3) de nederdaling van jezus christus.

Allah zegt: surah az-zukhruf (43: 61):

En voorwaar! Hij (jezus) is een teken van het uur. Twijfelt er daarom niet aan, maar volgt mij. Dit is het rechte pad.

Allah zegt verder: surah an’aam (6: 158):

Wachten zij slechts tot dat de engelen tot hen komen of dat uw heer tot hen komt of dat sommige van de tekenen van uw heer komt. Op de dag dat sommige van de tekenen van uw heer komt, zal het geen ziel baten te geloven die daarvóór niet geloofde of goedheid had verdiend in zijn/haar geloof. Zeg: “wachten jullie. Voorwaar! Wij zijn (ook) wachtenden.”

In dit verband is de hadieth aangaande de op komst van de zon uit het westen i.p.v. het oosten. Sommige geleerden hebben deze hadieth als symbolisch verklaard, omdat, volgens hen, Allah (subhanahu wa ta’ala) volgens zijn woord zijn vastgestelde natuurwetten nooit zal verbreken omdat hij zelf zegt: surah Ruum (30:30):

Er is geen verandering in de schepping van Allah (subhanahu wa ta’ala), dat is de juiste “dien” (systeem), maar de meeste mensen weten het niet.

Er zijn verscheidene tafsirs. Meestal wordt het woord “dien” vertaald als godsdienst. Maar het is een ideologie of leefsysteem enzovoort. Allah (subhanahu wa ta’ala) weet het beste. Maar de hadieth aangaande de opkomst van de zon uit het westen is het duidelijk dat deze als letterlijk bedoeld is. Let op de bewoording van de volgende hadieth:

De 2-sjeikhs rapporteerden van Abu Hurairah (radi allahu anhu), dat de boodschapper van Allah (subhanahu wa ta’ala) zei: Het uur komt niet totdat de zon opkomt uit zijn het westen, en wanneer zij uitkomt, en de mensen het zien; zullen ze allemaal geloven; en  dat is wanneer het een ziel niet zal baten te geloven die daarvóór niet geloofde of goedheid had verdiend in zijn/haar geloof. (Bukhari en Muslim).

Er zijn verschillende tafsirs die deze hadieth aanhalen, als uitleg van ayah 158 v. Surah an’aam. Maar volgens andere ahadieth maakt de Profeet (salallahu alayhi wa sallam) het duidelijk dat, wanneer de grote tekenen beginnen te komen, dan komen ze snel achter elkaar en, dan is het afgelopen. De poort van taubah wordt gesloten en de wereld wordt beëindigd; door Allah (subhanahu wa ta’ala)!