Samenvatting Jummah Khutbah 28-4-2023

Khutbah van de profeet over de deugd van kennis en het zoeken naar kennis

Ramadan is nu voorbij, maar de lessen van al-kor’an blijven met ons. En de eerste les en de eerste opdracht van Allah (subhanahu wa ta’ala) aan ons is: “iqra” (lees)!

Laat ons ten eerste kijken naar wat Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt: [imran]

[90] voorzeker! in de schepping van de hemelen en de aarde [universum] en in de wisseling van dag en nacht zijn er tekenen voor mensen van begrip. [91] zij die staande, zittende en op hun zijden liggende allah gedenken, en diep nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde [universum], zeggende: “onze heer, gij hebt dit niet tevergeefs geschapen; heilig zijt gij; bescherm ons dus van de bestraffing van het vuur.

We lezen in de hadieth over kennis, overgeleverd door Mu’adh bin Djabal (r.a):

Mu’adh ibn Djabal (r.a) zei dat de boodschapper van Allah (salalahu alayhi wa sallam) zei: “leer al-ilm (de kennis), want het leren ervan is een soort khashyah (god-vreze) van Allah, het zoeken ernaar is een daad van aanbidding, het bestuderen ervan is een soort tasbih (verheerlijking van allah), het zoeken ernaar is een jihad (inspanning), het onderwijzen ervan aan degenen die niet weten is een liefdadigheid. En het presenteren ervan aan hen die het waard zijn, is een daad van dichterbij komen bij Allah (subhanahu wa ta’ala). Kennis is de referentie-gids voor de halaal en haraam, een licht op het pad voor de mensen van het paradijs, de metgezel tijdens eenzaamheid, de vriend waar je onbekend bent, de gezelschap in afzondering, de gids in tijden van gemak of ongemak (moeilijke tijden) en de kwaliteit die door vrienden gewaardeerd wordt. Allah (subhanahu wa ta’ala) verheft sommige mensen door kennis tot de rang van leiders in gerechtigheid, zij worden gehoord, hun acties worden nagevolgd en naar hun meningen wordt verwezen.

De engelen verlangen ernaar om hun bijeenkomsten (van kennis) bij te wonen en hen met hun vleugels te bedekken. Alles in het natte of het droge op aarde, de vissen in de zee en haar schepselen, de roofdieren en het vee en de dieren die op het land leven, roepen Allah (subhanahu wa ta’ala) aan om hen (de lieden van kennis) te vergeven. Voorwaar, dit is omdat kennis het leven van de harten is tegen onwetendheid en de lamp/ licht van de ogen tegen duisternis.

Met kennis bereikt de dienaar de rangen van de rechtschapenen en verheven graden in dit leven en het hiernamaals. Denken over kennis is gelijk aan “siyam” (vasten) en het bestuderen ervan is gelijk aan “qiyam” (nafil gebeden). Met kennis worden familiebanden onderhouden en worden de halaal en de haraam onderscheiden. Het is de “imaam” (leider) van alle daden en alle daden volgen zijn leiding. Alleen de gelukkigen zijn begiftigd met kennis, terwijl het de miserabelen ontnomen is.

Dit is de eeuw van de wetenschap en de mensen zijn trots op hun kennis. Ze zijn zo trots dat ze Allah bekritiseren. Daarom is het wonder van de laatste profeet (salalahu alayhi wa sallam) overeenkomstig de grootste trots van de eeuw van de verwerpers van de waarheid en dat is de wetenschap/kennis. Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurd. Vroegere beschavingen hadden ook kennis en waren technologisch ook ver gevorderd en volgens hun officieel onderzoek, waarvan er bewijzen zijn, nog beter en verder gevorderd dan we nu zijn. Daarom bespotten ze de godsdienst.

Zo zegt Allah (subhanahu wa ta’ala) in surah mo’min-40-vv: 83-84-85:

Hebben zij niet op aarde gereisd en gezien wat het einde was van degenen die voor hen waren? Zij waren groter in aantal dan hen en machtiger in kracht en in de sporen die zij op aarde achterlieten. maar alles wat zij verwierven baatte hen niet. [82] En toen hun boodschappers tot hen kwamen met de duidelijke bewijzen [wonderen], waren zij blij met wat bij hen was van kennis [dat wil zeggen; namen zij genoegen met de kennis die zij hadden]. Maar dat waarmee zij de spot plachten te drijven [de bestraffing] omsingelde en overrompelde hen. [83]. En toen zij onze straf zagen, zeiden zij: “wij geloven in Allah, de enige en wij verwerpen alles wat wij aan hem plachten toe te kennen. [84]. Maar hun geloof baatte hen niet toen zij onze bestraffing zagen. Dat is de handelwijze van Allah, die al eerder voor zijn dienaren was. En daar waren de ongelovigen de verliezers. [85].

Er is een correcte manier om kennis op te doen, de zogenaamde wetenschappelijke methode en dat is wat Allah ons leert in surah imran, verzen 190-191.

Zo zegt Allah (subhanahu wa ta’ala) in surah imran-03-v: 190-191:

Voorwaar! In de schepping van de hemelen en de aarde en in de afwisseling van nacht en dag zijn er zeker tekenen voor bezitters van begrip.[190]. Degenen die Allah (subhanahu wa ta’ala) gedenken, staande en zittende en liggende op hun zij, en diep denken over de schepping van de hemelen en de aarde, (zeggende:) “onze heer, u heeft dit (alles) niet voor niets geschapen, glorie zij u, bescherm ons dus tegen de bestraffing van de hel [191]. De kuffaar hebben alleen de tweede gedeelte gepakt (tafkier fis samaawaati wal-ard: diep denken en studie van de kosmos). Daarom zijn zij op een dwaalspoor geraakt en verstoken van geestelijke kennis, wat ook onderdeel uitmaakt van het heelal. daarom kunnen ze vele dingen niet begrijpen en niet verklaren! Allah stelt degenen die kennis verwerven op de correcte manier en Allah gedenken, boven de degenen die  kennis  verwerven op de verkeerde manier en consequent de waarheid verwerpen, al hebben zij ook kennis: [su-40]. Je zal gemerkt hebben, indien je goed hebt opgelet, dat Allah het vaak heeft over “ulul-albaab”- wat moeilijk te vertalen is. dat vertaalt als: bezitters van gezond verstand of bezitters van wijsheid. (Allah (subhanahu wa ta’ala) weet beter).

Zo zegt Allah (subhanahu wa ta’ala) in surah zumar-39-v: 9:

Wat betreft de gehoorzame die een gedeelte van de nacht neerknielt in sudjoed en staat [qiyaam] in de salaat, die het hiernamaals vreest en hoopt op de barmhartigheid van zijn heer (is die beter – of de ongelovige?). Zeg: “zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben?” voorwaar, het zijn slechts de lieden van verstand en wijsheid die er lering uit trekken. [09].  

En verder zegt Allah (subhanahu wa ta’ala) in surah zumar-39-v: 17-18:

En degenen die het aanbidden van de “taghôet” [=corrupte, goddeloze leiders] vermijden en die terugkeren tot Allah (subhanahu wa ta’ala); voor hen is er een verheugende tijding. verkondig dus goed nieuws aan mijn dienaren. [17]. Degenen die naar het woord luisteren en daarna het beste ervan volgen, zij zijn degenen die Allah (subhanahu wa ta’ala) heeft recht-geleid en zij zijn de “ulul-albaab” lieden van verstand en wijsheid! [18].

en Allah (subhanahu wa ta’ala) zegt verder in surah mudjadalah-58-v: 11:

Allah (subhanahu wa ta’ala) zal degenen onder jullie die geloven en degenen aan wie kennis is gegeven in rang verheffen. En Allah (subhanahu wa ta’ala) is alwetend over wat jullie doen.